Tarikatta Rabıta’nın Yeri
Tarikat / 25 Temmuz 2011

Rabıta müridin şeyhine sevgiyle bağlanmasıdır. Bu sevgi gereği şeyhini unutmayıp, onu devamlı aklında tutmasıdır. Rabıtadan amaç nedir ?  Rabıta müridi terbiye etmenin en etkin en tesirli aracıdır. tarikatın işleyişi başlığında anlatılacağ üzere tarikatta mürdilerin terbiyesi şeyh efendinin sohbetinde devamlı bulunmalarına bağlıdır. bu sohbetlerde bulunan manevi atmosfer müritleri sarar ve şeyhin hal ve etvarı şeciye ve ahlakı müritlere sirayet eder. Bu sayede mürit fena ahlakını terkeder şeyhinin güzel ahlakını takınır. Sahabeler Peygamber efendimizin sohbetinde yetiştikleri gibi müridlerde aslında şeyh efendinin sohbetinde yetişirler ancak zaman içinde müritlerin sayısı artmış ve kamill mürşidler ise azalmıştır. Şeyh başına düşen mürid sayısı çok fazlalaşmış ve müridlerin şeyh efendiyle uzun uzun sohbet edebilme imkanları kalmamıştır. Zahiri sohbetin imkansızlaştığı böyle bir zamanda aktif rabıta devreye girmiş ve şeyh-mürid uzaklığından kaynaklanacak terbiye boşluğu bu yolla telafi edilmiştir. Yakında işlenecek konular: Aktif rabıta ve pasif rabıta Aktif rabıta çeşitleri Rabıtanın terbiyedeki rolü Rabıta-zikir ilişkisi Tarikatın gayesi Tarikatın faydaları Tarikatın işleyisi Tarikatın lüzumu Payegamber efendimizin tarikatı varmıydı? Sahabelerin tarikatı varmıydı? Tarikatın doğuşu Tarikat çeşitleri Hak tarikatın özellikleri En üstün tarikat Tarikat adıyla çıkan sapkın fırkalar Tarikatların varlığı ümmeti parçalamışmıdır?

Tarikatın Dindeki Yeri
Tarikat / 24 Temmuz 2011

Tarikat-ı aliye-i nakşibendiye usul ve erkanını islam dinin yüce kaynaklarından alır, dolayısıyla bütünüyle dini islami bir hüviyete sahiptir. tarikat başka şeriat başka bir şey değildir. Tarikat şeriatın içinde ona payendedir. Nedir Tarikatın erkan ve üsulü, Tarikat neleri öğütler? Tarikat bir şeyhe biat etmeyi öğütler:  Peygambere vekalet edecek yüce bir din adamına biat etmek bütünüyle islami bir husustur. Kuvvetli bir sünnet yüksek bir fazilettir. Peygambere biat edenler Kuran da övülmüşler Allahın rızası ile müjdelenmişlerdir. Fetih suresinde şöyle buyurulur:  “Seninle biat edenler ancak Allah ile biat eder oldular. Allahın yed’i onların elleri üzerindedir.” Hazreti Rasulullah efendimiz ahirete göç etmekle Kuranın beyan ettiği bu yüksek fazilet kapısı kapanmış değildir. Peygamber varisi Allahın yüce dostları onun adına biat almaya devam ediyorlar ve edecekler. Dolayısıyla bugün bir mürşidi kamile biat eden kişi müteselsilen Rasulullaha ordan Allaha biat etmiş olur. Tarikat bir zikri vird edinmeyi öğütler:  Allahı çokça zikretmemiz Kuranın üzerinde durduğu en temel görevlerdendir. Allahı zikretmekten daha çok yapılması istenen bir başka vazife yoktur. Bütün ibadetlerin bir vakti ve mekanı vardır ancak Allahı zikretmenin yeri ve özel bir zamanı olmadığı için heryerde ve her zaman yapılmalıdır. Ancak her iş gibi Allahı zikretmenin de üsul ve adabı vardır. Bu adaptan bi haber, Allahı gelişi güzel zikreden…

Tarikat Nedir ?
Tarikat / 24 Temmuz 2011

Tarikatlar çok yönlü olgular olduğu için birden çok tarifleri vardır: Birinci tarif: Tarikat islami ibadet ve zikirlerden bazısının zorunlu görev kabul edildiği, bunun için bir Öğretici (şeyh, pir, mürşid) etrafında bir araya gelindiği yapılanmalardır. İkinci tarif: Tarikat Allaha vasıl olma yoludur. Kalp ayağı ile alemi enfüste ilmi bir hareket ile terakki edip Allaha vasıl olma yoludur. (İ.Rabbani A.Faruki) Üçüncü tarif: Tarikat islamı dikkatli yaşamaktır. (M. Ustaosmanoğlu) Tarikat hakiki müslüman olma çabasıdır, iman ve islamı suretten hakikate erdirme çabasıdır, bu gaye ile tutulan yoldur. Dördüncü tarif: Tarikat Allahı zikir okuludur, bu zikirle Allaha vasıl olma yoludur. Beşinci Tarif: Tarikat manevi arınma (nefsi tezkiye, kalbi tasfiye) disiplinidir. Altıncı Tarif: Tarikat bir Şeyhe bağlanıp (biat edip) onun verdiği zikir dua ve vazifeleri harfiyyen yerine getirmektir.