Altın Silsilenin 36. Halkası
Genel / 31 Mart 2019

Mahmud Efendi hz nin Ali Haydar ks Efendiye Postnişin ve Altın Silsilenin 36. Halkası olmaya Liyakati ve bir Fazilet ve Kerameti Ef Hz’nin yüksek vekillerinden Hasan Efendi, Mevlana Ali Haydar Efendi Hz’nin oğlu Bahaddin Gürbüzler beyefendiden bizzat işittiği şu hadiseyi bizlere aktarmıştır. Bahaddin Gürbüzler: “Annem bir gün Efendi babama (Mevlâna Ali Haydar Efendi Hz’ne) sual eder : Efendi, bu şeyhlik işini damadın oğulların dururken neden o yabancıya (Mahmud Efendi hz’ne) bırakıyorsun ? Mevlâna Ali Haydar Büyük Şeyh Efendi cevap verir: “Bak hanım bunu sana şöyle göstereyim” dedikten sonra o an bulunduğu kapalı odadan damadı Veli efendiye seslenir “Veliiii” “velii” der ama Veliden bir ses bir cevap duyulmaz. Sonra sırayla oğullarına seslenir “Haaliiit” der “Bahaddiiiin” der ve ancak sonuç aynıdır. Bir ses bir seda işitilmez.. Sonra Ali Haydar Efendi hz sadık müridi Mahmuda seslenir ve “Mahmuud” dediği anda genç Mahmud’un hatiften sesi duyulur “Buyur Efendi Babam” der ve bir süre sonra da kapıyı çalarak huzura girer. Bunun üzerine Ali Haydar Efendi Hazretlerinin hanesinde ’emanetin aile dışından bir zata, Mahmud Efendi hz’ne teslim edilmesine’ olan itirazlar son bulur ve Mahmud Efendi Hazretlerinin hakkı teslim edilir. isaerdogan.org

EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT, HAK İSLAM AKİDESİ
Genel / 10 Mart 2019

Rasulullah aleyhisselam efendimiz ahirete irtihal etmesiyle ümmetin bir kısmı Cadde-i Kübradan ayrıldı ve 72 çıkmaz yola saptı.. Bu 72 fırkanın hepsi cehennemlik oldular. Bunlara Fırak-ı Dâlle denir. Ana caddeden sapmayan kurtulucu tek fırkaya da Fırka-ı Naciye veya bilinen adıyla “Ehli Sünnet vel Cemaat” denir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat bir fırka/sapma değildir. İslamın kendisidir. Kuran ve Sünnet üzere yaşayan Sahabenin yoludur. Bu akide üzere olmak için aşağıda belirtilen hususlara inanmak gerekir: Allah birdir. Allah, eş oğul kız dengi benzeri ortağı şeriki olmaktan uzak ve münezzehtir. Kainatın yaratıcısı ve sahibi Odur. Allah, Vucud Kıdem Beka Vahdaniyet Muhalefün lil havadis, Kıyam bi-nefsihi adında 6 tane zati sıfatlarıyla muttasıf ve Hayat İlim Semi Basar İrade Kudret Kelam Tekvin adında 8 sübuti sıfatlarıyla muttasıftır Allahtan başka ilah, Tanrı, God yoktur. Allahtan başkasına Tanrı veya God demek, tanrılar ifadesini kullanmak şirktir, affı olmayan en büyük günahtır Allah ezeli ve ebedidir, varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah doğmamıştır, doğurmamıştır, ölmez uyumaz yorulmaz her şeye gücü yeter. Hiçbir şey ona benzemez Allah hayat sahibi, her şeyi, geçmişi ve geleceği bilen, her şeyi işiten, her şeyi gören, dilediği ile konuşan, dilediği şeyi ol diyerek yaratandır Allah mekanda değildir. Yukarı aşağı sağ sol Allaha yaraşmaz. Allah bir mekanda olmaktan ve…