Mahmud Ef. Hz’nin Yüksek Ahlakı 2

Izmirli Hüseyin Avni Kansızoğlu hoca efendinin anlatımıyla: “Bir kere Efendi Hazretleri ile birlikte sohbete Beykoz’a gidiyorduk. Yolda Efendi Hazretlerine bir telefon geldi. Bir hoca hanım fetva soruyordu. Efendi Hazretleri ona hemen cevap vermedi “Hocalara danışalım cevabı veririz” dedi sonra benimle meseleyi konuştu ve O hoca hanıma cevabını verdi. Bakın burada bir hocanın ne kadar tevazulu olması gerektiğini bizlere bizzat yaşayarak gösterdi. Onda zerre kadar gurur kibir yok. Gerçek büyüklük bu tevazudadır. Rize’de İrfan abi diye bir ihvanımız var diyor ki “Ben genç idim. Rize müftüsü Yusuf Hoca Efendi bize ders veriyordu. O esnada Mahmud Efendi Hazretleri bazı ihvanı ile birlikte oraya geldi müsaade istedi içeriye girdi. Yusuf hoca efendiye Farsça bir beyit sordu. Yusuf Hoca Farsça beyitleri iyi bilirdi cevabını verdi. Efendi Hazretleri kemal-i ihtiramla selamlaşıp oradan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Rize müftüsü Yusuf hoca Efendi Hazretlerine hayranlığını gizleyemedi. Bizlere şöyle dedi “Bu adam çok büyük bir adam. Bakın ben sizin yanınızda başkasına bir şey sorup öğrenmekten utanır haya ederim. Mahmut Efendi Hazretleri ise hem de müridlerinin yanında gelebiliyor sorusunu sorabiliyor, bir mesele öğrenip çıkıp gidebiliyor.. Bu adam çok büyük bir adam..” Mahmut Efendi Hazretleri Sahabeler gibi Fetva sorumluluğunu üstlenmeyen biridir. Onun bir eşini görmüş değilim. Çok ince şeyleri hesap eder.”…

Çarşaf Her Mü’mine Hanıma Gereklidir

Çarşafın Kuran kıyafeti olduğu gerçeğini mantıkî delillerle ispat Özet: Allah kadınlara tesettürü emretmiştir. Bunda şüphe yok. Tesettür örtünme demektir. Şu halde bir kıyafet ne kadar çok örtücü olursa Allahın emrine o denli sarılmak olacaktır ki bu çarşaftır. Çünkü en çok örten kıyafet budur. Açıklama: Ahzab:59 ..ve müminlerin kadınlarına da söyle üzerlerine cilbab çeksinler.. Ahzab:53 ..ve Nebi eşlerinden bir şey soracağınız zaman perde arkasından sorun. Bu kalplerin temiz kalması için daha uygun.. Nur:60 evlenme ümidi kalmamış kocakarı da olsalar kadınlar iffetli davranıp dışarı kıyafetini kuşanmaları daha iyi olur.. Ahzap:33 Peygamber eşleri eğer takva olmak istiyorsanız.. dahi evlerinizde oturun önceki cahillik döneminde ki gibi süslenip sokağa çıkmayın Bu ayetler ekseninde Tesettürün varlığını herkes kabul ettiğine göre, şimdi mantık ve akıl konuşacak: Tesettür s-t-r kökünden gelir ve örtmek gizlemek demektir. Insanı başkalarının gözünden gizlemenin aracı 3 şeydir: ev, perde ve kıyafet. Burada konumuz 3.sü yani dışarı kıyafeti. Malumdur ki “örtme, örtücü olma” vasfında kıyafetler içinde en düşük olanları var ve en yüksek olanları var. En düşük olanlar üç çeşittir. 1) Tülden imal edilmiş transperan gibi şeffaf kıyafetler. Bunlar boydan olsalar da cesedi örtmez gösterir. 2) sterç gibi dar olanlar. Bunlar da cesede yapışır ve kadın fizikini belli eder örtmemiş olur. 3) Dekolte kıyafetler….

Güncellemeye Dair: El-Kavl-il Güncêl

Güncelleme.. yani bugüne uyarlama. Kadim İslam literatüründe karşılığı olmayan bu kelime bazı dînî ahkâmın zaman ve zemine göre yenilenmesi “Tecdid” veya “Teysir” şeklinde anlaşılabilir. Dinde güncelleme tarihi Vahyin İnişine kadar uzanır. Kuran aslında Tevrat Zebur ve İncilin güncellenmesidir. Kuran içinde de Allah bazı ayetleri ‘nesh’ edip yerine başkasını indirerek ilk güncelleme işini bizzat kendisi yapmıştır. Mesela namazlar 2 rekat farz iken 4 rekat olmaya güncellenmiştir. İçki serbest olmaktan haram olmaya güncellenmiştir. Her asırda yeniden yazılan Kuran Tefsirleri İslamı günün anlayış ve idrakine sunmak olup bir nevi güncellemedir. Her asrın başında gelen mücedditler dine karşmış bidatları ayıklamak ve unutulmuş sünnetleri ihya etmek suretiyle Din-i İslamı asli hüviyetine kavuşturarak güncelleme yaparlar. Burada müceddidin vazifesi Asr-ı saadette olanı aynen buraya aktarmak değil, O asırda olanı bugünün şartlarına uyarlamak, bugün yaşanabilir bir şekle dönüştürmektir. Keza Müctehitler yeni çıkan meselelerin hükümlerini yani güncel fetvaları vererek İslam Fıkhını güncellemektedir. Güncelleme Nerede Cari Olur Ümmetin alimlerine açık olan ahkam yenileme işi yalnız ictihada imkan tanınan hususlardadır. Hakkında Nass (Kesin Delil) olan hükümler ile taabbudi, illeti belirsiz hükümler asla yenilenme, güncelleme kabul etmez. Burası bizlerin reformistlerden ayrıldığımız noktadır. Reformistler islama yen bir form vermek isterken ayırım gözetmez. Onlara göre din ile ilgili herşey yenilenebilir! Doğrusu ise güncelleme Aslın…

KURANDA MEZHEB

1) Kur’an’a göre mezheplerin meşru oluşu : “Ama bizim uğrumuzda mücadele edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz..” [Ankebut 69] • Bu Ayette Allah kendine varan yolların birden fazla olduğunu ifade etmektedir. Demekki islam birliğini sağlamak yolu teke indirmekle değildir. Mezhep gidilen yol demektir. 2) Kurana göre mezhebe bağlı olma gereği : “Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber’e karşı çikar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.” [Nisa 115] • Bu Ayette Allah müminlerin tuttuğu yolu terk edeni cehennemle tehdit eder. Müminler 14 asırdır islamı mezhepler dahilinde yaşamış, mezhepleri kabul etmişlerdir. Mezhebi inkar etmek Müslümanların yolundan çıkmaktır. 3) Kurana göre Mezhep imamı Müctehid bir alime uymak gerektiği : “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin..” Nisa 59 • Bu Ayette Allah emir sahibine de itaatı emreder. İdareciler emir sahibi olduğu gibi alimler de emir sahibidir. Arapçada ’emir’ iş durum vaziyet demektir. Din işlerine alimler vaziyet ederler. “Senden önce de, kendilerine vahyettigimiz adamlar gönderdik . Eğer bilmiyorsaniz zikir (kitap/ilim) ehli âlimlere sorun. [Nahl 43 – Enbiya 7] • Bu Ayette Allah bir konuda bilgili olamayanların kitaptan bilgi sahibi Alimlere…

Teravih 2 Rekatte 1 Selam Mı 4 mü 6 mı ?
Fıkıh , Hanefi Fıkhı , Türkiye Gündemi / 19 Haziran 2017

Hanefi Fıkhında Teravih Namazında 1 Selam ile Kaç Rekat Kılınabilir? Meselesi Kaynak Eser: Mebsut, Şemsul Eimme Imam Serahsi r.a Terc: isa bin Yahya Er. ğufiralehuma 1] Teravih namazının 1 selamla 6 rekat veya 8 rekat kılınması.. Bu konuda mutekaddim ulema ile muteahhir ulema arasında ihtilaf oldu. 2] Mütekaddim ulema aralarında ihtilaf..  Imam Muhammed ile Imam Ebu Yusuf arasında olan ihtilaftır.. Ve mustehap rekat sayısı hakkındadır ki o (en fazla) 4 rekattır. Zira nafilelerde 4’den fazla kılmak mustahsen değildir. 3] imam Ebu Hanife rahimehullah nezdinde ise ihtilaf bir selamla caiz olabilecek rekat sayısı hakkında vakidir. Bu sayı Imama göre (camiussağir rivayetinde) en fazla 6 rekattır. (kitabussalat rivayetinde ise) 8 rekattır. 4] Eğer adam beş oturuşta 10 rekatı 1 tek selam ile kılarsa Imam Azamdan şaz bir rivayete göre mekruh olmakla beraber caizdir. Mekruh çünkü bu açık/galip fetvalara aykırıdır. 5] Bir selam ve tek oturuş ile 4 rekat toplu kılma konusu.. Kaideye göre bu caiz olmasa gerekir… 6] (Teravih namazının müstehap şekilde kılınışı hakkında Hanefi uleması) 2 rekatta 1 selam dediler. Çünkü bu bedene daha çok rahatlık (revh) verir (Revh; teravih kökünden) Yoplumun katıldığı ibadetlerde kolay olan tercih edilir zira. Ancak daha zor olanı daha efdaldir.” Mebsut, Imam Serahsi (Şamile) SONUÇ: Bu açıklamalara…

Rasulullahı Taklit Başka İttiba Başka

Peygamberi Takit Etmek Her Zaman İttiba Olamıyor:   Bazı kimseler demişler: “Peygamber Efendimiz bir sünnete sürekli devam etmediyse, bazen terk ettiyse bizim de bazen terk etmemiz sünnet olur(!)”   Bu mantık hatalıdır ve bu istidlal batıldır. Çünkü bu mantık bu anlayış Rasulullahın sallallahü aleyhi ve sellem’in sünnetini bozar ve uyulası ve üzerinde yürünesi bir yol olmaktan çıkarır. Diyelim yemeğe oturmadan eller yıkanacak, biri der ki ben şimdi bazen yıkamama sünnetini(!) işleyeceğim ve yıkamadan yemek yer, ve siz ona o sünneti işle ellerini yıka diye tavsiyede bulunamazsınız.. Diğeri yatmadan önce abdest alma sünneti için aynısını der ve bazen abdestsiz yatmak da bu görüşe göre güya sünnet olur! halbuki bidattır.. Ve böylece işler hercü merc olur, Rasulullahın yolu müminler eliyle ibtal olur maazallah.   Demek ki Rasulullahın sünnetleri bazen terk etmiş olması o yönüne de uyulsun, bazen terk edilsin için değil, belki çok sebep ve hikmetlerden birisi; Allahın farzı ile Onun sünneti birbirine karışmasın ve Allahın dini muhafaza olsun..   Mesela Efendimiz sas Mescidi Nebevide teravih kılarken Ashabdan bir cemaat hazır bulundular ve ona uydular. Ertesi gün daha kalabalık bir cemaatla teravih yine cemaat halinde kılındı. Ertesi gün daha fazla kişiler işitmiş olmakla çok kalabalık bir cemaat namazı Rasulullahın ardında kılmak için geldiler…

İSLAMDA NİŞAN VE NİKAH
Dini Hüküm , Fetva , Fıkıh , İslami hayat / 19 Mart 2017

İslamda evlilik üç aşamada gerçekleşir: 1)Taharri 2)H’ıtbe (nişan,söz) 3)Nikah 1)Taharri: daha ziyade erkeğin eş arama ve araştırma sürecidir. Buldum dediğinde ona nikah teklifi götürür. 2)Tarafların birbirine evlenme sözü vermesine h’ıtbe (söz,nişan) denir. 3)Şahitler huzurunda Evlilik aktinin yapılıp karşılıklı karı koca olmayı kabul merasimine de nikah denir 1) Eş arama sürecinde ‘kadına bakmak’ haramı damat adayına helal olur. Şafi mezhebinde aileye ve kıza belli etmeden gizlice kıza bakar. Hanefi mezhebinde meşru bir ortamda ailenin izniyle görüşürler. 2) Nişan dönemi adayların birbirini tam tanıma dönemidir. Ancak hala iki yabancıdır. Elini tutamaz, halvet edemez, birlikte yalnız gezemez. Hacet anında meşru ortamda anlaşmak tanışmak için konuşabilir. Sevmek sevdirmek eğlenmek için değil. Nişan süresi içinde nikah kıyamaz. Kıyarsa nişan bitmiştir, Evlilik olmuştur. Nişan gizli, daha özel ortamda, nikah (düğün) ise alenen, açık ortamda olmalıdır. O yüzden düğün davetiyeleri üzerine gelinin adını yazmalıdır. 3) Nikah için hanefide kızın velisinin izni şart değil. Reşit kız kendini evlendirebilir. Şafi maliki hambeli mezheplerinde kızın velisi ancak kızı evlendirebilir. Velinin izni dışında yapılan nikah geçersizdir. isa erdoğan

Yılbaşı / NOEL Kutlamak ŞİRKTİR

Tek Olan ALLAH’ın Adıyla Gün biter bir gün başlar.. Ay biter bir ay başlar.. Bunlar ne kadar sıradan ise, Bir yılın bitip bir yılın başlaması da öyle sıradandır.. Avrupalı kafirler de bilir takvimin değişmesinden ibaret bir yıl sonunun veya başlangıcının kutlamaya değer bir şey olmadığını.. Peki onlar neyi kutluyor öyle ise!? “Batı-L Tanrının(!) Doğum Gününü” Tam anlamıyla ettikleri şey, yedikleri halt budur ! Elleriyle yontup diktikleri sonra taptıkları putlarına düzenledikleri bir ayindir yılbaşı. “Hoşgeldin Ayini” Yemek yiyip helaya giden, kandan etten yaratılmış bir beşeri ilahlaştırdılar! sonra da ona bir doğum günü uydurdular..! Batılı muhalif kafirlerin dahi eleştirdiği duruma düştüler “TANRININ DOĞUM GÜNÜ” Başlığı ile kitaplar yazıldı.. Avrupalı dinsizlerin “TANRI SİZİ DEĞİL SİZ TANRIYI YARATTINIZ” derken kastettikleri tanrı işte her yılbaşında doğum günü kutlanan sahte tanrıdır..! Ey iman ehli ! Ne kadar yüz buruşturucu, nefret ettirici bir konu değil mi..!? Çünkü anlatılan şeyler islamda net ifadesiyle aynen ŞİRK tir. Ve açıkça en irisinden.. Affı asla olmayacak, kişiyi ebediyyen Cehenneme sokacak cinsten ŞİRK-i CELİ ! Artık muhtevası böylesi küfür, zulüm, Allaha isyan ve başkaldırı olan Yılbaşını kutlamak, hediyeleşmek, tebrik kartı mesaji atmak.. Ne manaya geliyor, Kişiyi hangi vartalara sokup sokup çıkarıyor anlamalı ve anlatmalı.. “Sana (Kuran gibi) ilim geldikten sonra hala o…