EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT, HAK İSLAM AKİDESİ

10 Mart 2019

Rasulullah aleyhisselam efendimiz ahirete irtihal etmesiyle ümmetin bir kısmı Cadde-i Kübradan ayrıldı ve 72 çıkmaz yola saptı.. Bu 72 fırkanın hepsi cehennemlik oldular. Bunlara Fırak-ı Dâlle denir. Ana caddeden sapmayan kurtulucu tek fırkaya da Fırka-ı Naciye veya bilinen adıyla “Ehli Sünnet vel Cemaat” denir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat bir fırka/sapma değildir. İslamın kendisidir. Kuran ve Sünnet üzere yaşayan Sahabenin yoludur.

Bu akide üzere olmak için aşağıda belirtilen hususlara inanmak gerekir:

 1. Allah birdir. Allah, eş oğul kız dengi benzeri ortağı şeriki olmaktan uzak ve münezzehtir. Kainatın yaratıcısı ve sahibi Odur.
 2. Allah, Vucud Kıdem Beka Vahdaniyet Muhalefün lil havadis, Kıyam bi-nefsihi adında 6 tane zati sıfatlarıyla muttasıf ve Hayat İlim Semi Basar İrade Kudret Kelam Tekvin adında 8 sübuti sıfatlarıyla muttasıftır
 3. Allahtan başka ilah, Tanrı, God yoktur. Allahtan başkasına Tanrı veya God demek, tanrılar ifadesini kullanmak şirktir, affı olmayan en büyük günahtır
 4. Allah ezeli ve ebedidir, varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah doğmamıştır, doğurmamıştır, ölmez uyumaz yorulmaz her şeye gücü yeter. Hiçbir şey ona benzemez
 5. Allah hayat sahibi, her şeyi, geçmişi ve geleceği bilen, her şeyi işiten, her şeyi gören, dilediği ile konuşan, dilediği şeyi ol diyerek yaratandır
 6. Allah mekanda değildir. Yukarı aşağı sağ sol Allaha yaraşmaz. Allah bir mekanda olmaktan ve mekana, zamana muhtaç olmaktan yücedir. Allah zaman ve mekanı yaratmadan önce nasılsa şimdi de öyledir
 7. Hayrı, iyiliği yaratan Allah olduğu gibi şerri, kötülüğü de yaratan Allahtır. Ancak Allah kötülüğe razı değildir.
 8. Kul ister, işe teşebbüs eder, Allah da onaylamaz veya onaylar ve o işi/hareketi yaratır. Allahtan başka yaratıcı yoktur.
 9. Kullar bütün işlerini fiil ve eylemlerini kendilerine verilmiş cüzî irade (seçme yetisi) ile yaparlar. Bu bakımdan kul yaptıklarından sorumludur.
 10.  İman, kulun hakkı araştırması ve hidayeti dilemesi neticesinde iman Allahın kula ikramıdır. Kulun arzu ve çabasının doğal neticesi değildir.
 11.  İman altı şeyin tamamına inanmaktır. Allaha meleklerine kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe ve kadere inanan iman sahibi olur. Bunlardan beşine inanıp tekine dahi inanmayanda zerre kadar iman yoktur.
 12.  Dokuzuncu maddeye binaen iman; bölünme kabul etmez, imanın azı ve fazlası olmaz. İman ya vardır ya da yoktur.
 13.  Allaha iman etmek, Allahın Dinine Meleklerine Kitaplarına ve Peygamberlerine Ahiret gününe iman etmeyi zorunlu kılar. Kitabı inkar eden, kitabın sahibini de inkar etmiştir.
 14.  Deizim, ateizim, hümanizm vs. haller birbirinin aynısı, Allah nezdinde hepsi küfürdür; ebedi cehennemlik günahlardır.
 15.  Müslüman olmayan kişinin bütün yaptıkları Allah nezdinde geçersizdir. İyilik gibi görünen işlerinin karşılığını dünyada almıştır, ahirette alacağı bir sevap mükafat yoktur.
 16.  Allah nezdinde geçerli tek din İslam’dır. Kuran’ı, Hz Muhammedi inkar eden, Allaha oğul iftira eden Hristiyan ve Yahudiler kafirdir, cehennemliktir

BÖLÜM MELEKLERE İMAN

 1. Melekler Allahın nurdan yarattığı kullarıdır. Yemez içmez üremez yorulmaz usanmazlar, madde zaman ve mekan onları bağlamaz. Allahtan aldıkları görevi aksatmaz, asla hata yapmazlar.
 2. Melekler Erkek dişi olmazlar. Resimle çizilemez. Filimlerde temsil edilemez. Bunları yapmak, yapanı onaylamak büyük günahtır
 3.  Bazı melekler diğerlerinden üstün, Allaha daha yakın olur. Bazı melekler diğerleri üzerine önder ve peygamber olurlar.
 4.  İnsan peygamberi melek peygamberden üstündür, sıradan Müslüman insan sıradan meleklerden üstündür.
 5.  Melekler insan suretine girebilir, insan şeklinde insanların gözüne görünebilir.
 6.  Melekleri inkar eden kafir olur. Bu kişi Kuranı ve Rasulullahı ve dolayısıyla Allahı da inkar etmiş olur. iman etmeden ölürse Cehennemi hak etmiş olur.

CİNLER

 1.  Cin vardır. Cinn ateş ve hava elementlerinden yaratılmış Allahın kullarıdır. Cinler yer içer ve ürerler. İnsan gözüne görünmezler ancak insanları görürler. İnsanlar gibi Allaha ibadet için yaratılmış, dünyada imtihan olmaktadırlar. Allaha iman ve itaat edenleri cennete, kafir olanları cehenneme gidecektir.
 2.  Cinler insanlara musallat olabilir, Allah izin verirse zarar da verebilirler. Onların şerrinden bizleri koruyacak olan yine Allahtır. Bunun çaresi namaz kılarak, Sahih dualar ve zikirler ederek Allaha sığınmaktır.
 3.  Cin şeytan zararından korunmak için Papaza gitmek küfürdür çünkü Allahın Kitabını inkar etmektir. Papazların ayinleri muskaları üfürükleri vs işleri Allah nezdinde geçersizdir, asla şifaya sebep olmaz.
 4.  İslamı Kuranı Muhammed aleyhisselamı inkar eden bir papaz, bir haham asla Allah nezdinde makbul bir kul olamaz, “aziz” olamaz. O ancak şeytana yakın olmuştur. “Papaz da aziz olabilir” diye düşünen kişi islam dininden çıkmıştır.
 5.  Cinleri inkar eden kafir olur çünkü Allahın kitabı Kuranı ve Allahın rasülü Muhammed aleyhisselamı inkar etmiştir.

KİTAPLARA İMAN

 1.  Allah bir melek ve insandan bir elçi aracılığı ile Vahiy yoluyla kullara kitaplar gönderir. Kitapta Allah emir ve buyruklarını, kulluğun gereklerini, ibadet keyfiyetini, dua zikir çeşitlerini hasılı dünya ve ahirette saadete ermek için gerekli olan herşeyi bildirir. Bu kitaplara Allahın kitapları denir.
 2.  Allahın vahyettiği bu kitapların dördüne Büyük Kitaplar denir. Bunlar; Tevrat Zebur İncil ve Kuran’dır.
 3.  Kitaplardan sonra gelen, öncekini geçersiz kılar (nesh eder) . Çünkü her yeni kitap önceki vahyi tazelemek, bozulanı düzeltmek, silinen unutulan kısımları hatırlatmak içindir. Bu bakımdan Allah her kitap gönderdiğinde zikri yani ilahi öğütü korumuş olmaktadır.
 4.  Tevrat Zebur ve İncilin bugün elimizde sağlam nüshası yoktur. Allahın o kitapları insanlar eliyle tahrif edilmiştir. Bugün kim o isimlerde baskılanmış piyasaya sürülmüş kitaplara “bunlar da Allah kelamı !” diye bakarsa islam dininden çıkar.
 5.  Kuran nazım ve mana bütünüdür. Kuran ayetlerinin anlamı Allaha ait olduğu gibi sözleri de arapça olarak Allaha aittir. Allah Kuranı “söz” halinde Muhammed as vahyetmiş ve kalbine sözler dizimi halinde yerleştirmiştir.
 6.  Kuran Allah’ın özel koruması altında olup bozulması, değiştirilmesi imkansızdır. Muhammed as’ a indirilen Kuranın tıpkısı bugün elimizde ve tüm dünya Müslümanların elindedir. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır.
 7.  Kuran surelerinin doğru sıralaması bugün Mushaflarımızda yazılı olduğu gibidir; ilk sure Fatiha ve Bakara suresi son sure Nas suresidir. Sözde “iniş sırasına” göre Mushaf yeniden yazılamaz. Yazdım diyen yalancıdır hak yoldan sapmıştır.
 8. Kuran ayetleri iki türlüdür, Muhkem ve Müteşabih. Muhkem ayetler Kuranın anasını teşkil eden hüküm ayetleridir. Helal haram, farz ve sünnet bu ayetlerden bilinir. Müteşabih ayetlerin tevilini ise ancak Allah bilir. Bizler onları tevili peşine düşmeyiz. Kim bu yola düşerse, o ayetlere kendi kafasından mana vermeye kalkışırsa hak yoldan ayrılmıştır.
 9.  Kuranın hükümleri, ferdi ve içtimai kanunları Kıyamete kadar her asırda geçerlidir. Kim “bu asırda geçerli olamaz” derse kafir olur.
 10. Kuran okumak, Kuranı ezberlemek, Kuranla amel etmek dünyanın en büyük işidir. Kuran talebeleri en yüksek tahsili yapan en şerefli en yüksek, en önemli aydın insanlardır. Kuranın dışında bir aydınlanma (nur) yoktur.
 11. Toplumların felahı, maddi ve manevi yükselişi, izzet ve refahı Kuran ile amel etmeye bağlıdır. Bütün geri kalmışlıkların temelinde Kurandan uzaklaşma vardır.
 12. Kuran kulların birincil referansıdır. Kuranın açık hükümleri bütün insanlığın temel ilkeleridir. Dolayısıyla varsa Kurana uymayan sözde insan hakları, kadın hakları, evrensel ilkeler ve bilimsel kabullerin hepsi geçersizdir, merduttur. Müslüman, Kuranı başkasıyla değerlendirmez. Başka şeyleri Kurana göre değerlendirir, uygunsa alır değilse atar.
 13. Şeriat Kurana dayalı yönetim sistemi, İslamî Rejimdir. Şeriatı inkar etmek, yok sevmemek, taraftar olmamak, “ama bu zamanda olmaz” demek küfürdür, Allahın dininden çıkmaktır. Kuranî düzen her zaman için insanlığın lehinedir. Dünya halklarının kurtuluşu Kuranî düzene bağlıdır.
 14. Kurana iman eden bir Müslüman beşeri bütün ideoloji ve izimlerden beridir. Onun dünya görüşü yalnızca “Kuranla yaşamak ve Allah için ölmek” tir. Dolayısıyla Müslüman asla “deist laik kapitalist liberalist sosyalist demokrat komünist hinduist şentoist vs..” olamaz. Bunlardan birine kapılan kişi hakiki Müslüman olamaz

PEYGAMBERLERE İMAN

 1. Allahın insanlar içinden seçtiği ve vahiy gönderip risalet ile görevlendirdiği kişiye peygamber denir. Arapçası Rasul ve Nebi. Bu üç isim aynı manadadır. Rasul ve Nebi arasında küçük bir fark vardır. Her peygamber nebidir ancak içlerinden bazıları aynı zamanda rasuldür.
 2. Pegamber şu beş sıfattan hariç olmaz. Sadakat, emanet, masum olmak, akıllı zeki olmak, vazifesini tas tamam yapmak. Peygamber bu sıfatların zıtlarından beridir. Asla yalan söylemezler, ihanet etmezler, günah işlemez Allaha isyan etmezler, anlayışsız sefih olmazlar, görevlerinde aksaklık yapmazlar.
 3. İlk peygamber Hz Adem as, son peygamber hz Muhammed aleyhisselamdır. Bunlar arasında en az 124 bin peygamber gönderilmiş, bunların 313 tanesi rasul olmuştur. Yani risalet görevi almışlardır.
 4. Muhammed aleyhisselam kainatta Allahın en son peygamberidir. Ondan sonra bir nebi (dolayısıyla da bir rasül) asla gelmeyecektir. Çünkü onun Kitabı Kuran korunmuş olarak kıyamete geçerlidir. İnsanlığın hidayetine yeterlidir.
 5. İsa aleyhisselam babasız olarak iffetli Meryemden doğmuş bir insan, bir beşerdir. Allah onu tıpkı Adem as gibi babasız yaratmış, ona ruhundan bir ruh üflemiş, ol demekle olmuştur.
 6. Meryem valide iffetini takvasını korumuş saliha bir kadındır. Normal her kadın gibi sağlıklı ve yalnızca kadındır. Fikirsiz cahillerin ona isnad ettiği her türlü yaratılış garabetinden uzak ve temizdir.
 7. Meryem valide kendi asrının bütün kadınları üzerine faziletlidir. Vahiy almıştır ancak Risalet görevi almış bir Peygamber değildir. Peygamber erkeklerden olur.
 8. İsa as çarmıha gerilmemiştir, insanlar tarafından öldürülmemiş ve ancak Allah tarafından semaya çekilmiştir.
 9. İsa as Ecelini tamamlamak için dünyaya yeniden inecek. Dünyadan haçı temizleyecek, domuzu öldürecek, deccali katledecek, cizye ile yaşam hakkını kafirlerden iptal edecek dünyaya islamın huzur ve hidayetini yayacaktır.
 10. Peygamberler bazısı diğerlerinden üstün ve Allah katında daha faziletli olurlar. En üstün peygamber Muhammed aleyhisselamdır. O Allahın Habibidir, Makam-ı mahmudun ve şefaat makamının sahibidir.
 11. Sıradan bir Müslüman sıradan bir melekten üstündür, bir peygamber de meleklerin ileri gelenlerinden üstündür. Hiçbir veli, hiçbir sahabe bir peygamberin derecesine ulaşamaz.
 12. Peygamberimiz Muhammed as bütün insanlığın efendisi (şereflisi ve lideri) ve yegane örneğidir. Onun sünneti kıyamete kadar işlevsel, örneklenebilir ve geçerlidir. Onun sünnetini (yolun ve tarzını) beğenmeyen, inkar eden, artık geçerli olamaz” diyen Müslümanların yolundan ayrılmıştır
 13. Peygamberimizin sünneti, Dini yaşam şekli, Allahın onay ve garantisi altındadır. Bu bakımdan hadisler de bir nevi vahiydir. Bu çeşit Vahye “Vahy-i Ğayri Metluvv” denir. Yani namazdan okunmayan vahiy.
 14. Rasulullahın sünneti tıpkı Kuran gibi korunmuş, ve kıyamete kadar geçerlidir. Sünnet, Kuran ile amel etmenin pratik öğretisidir.

…Devam edecek inşallah

Yorum Yapılmamış

Yorumlar kapalı.